Diplomat communications

Aktuella EU-initiativ öppna
för påverkan

Ett antal direktivförslag och andra initiativ behandlas för närvarande inom EU:s beslutsprocesser. Vi har nedan tagit upp några som särskilt berör svenska företag och organisationer och där möjligheterna till påverkan fortfarande är goda.

Hedgefonder kraftigt reglerade i nytt direktiv

EU-kommissionen har kommit med ett lagförslag om att standardisera och reglera hedgefonder inom EU. Direktivet kommer att kräva ökad transparens och hårdare granskning av hedgefonder. Europaparlamentet skulle ha röstat om direktivet i juli men har skjutit upp omröstningen till september.

Direktivet kommer att betyda drastiskt förändrade förutsättningar för finans- och riskkapitalbolag . Hedgefondsdirektivet är ett av de – inom näringslivet - mest uppmärksammade direktiven på senare tid och många aktörer har uttryckt en oro för att direktivet kan riskera att strypa kapitalflödet till och inom Europa. Än är loppet inte kört för att påverka innehållet i lagförslaget!

Kommande direktiv om information till patienter

Senare i år förväntas Europaparlamentet rösta om EU-kommissionens kontroversiella lagförslag om information till patienter. Bl.a. vissa svenska EU-parlamentariker har föreslagit ändringar i lagförslaget för att säkerställa att informationen på läkemedel inte blir kommersiell och att det är patientens, och inte läkemedelsförestagets perspektiv, som står i fokus.

Lagförslaget kommer under hösten att vidare granskas av parlamentet. Kommissionen kommer därefter att ta förnyad ställning till förslaget. Företag som vill framföra åsikter till institutionerna i den här frågan bör agera snart.

E-handelsdirektivet granskas

I juli initierade EU-kommissionen en öppen konsultation om e-handelsdirektivet. Resultatet av rådfrågningen lägger sedan grund för en rapport om implementeringen av det existerande direktivet, som väntas i slutet av 2010. Beroende på rapportens slutsatser kommer EU-kommissionen att föreslå ändringar till e-handelsdirektivet.

Ett reviderat e-handelsdirektivet är centralt för utvecklandet av den digitala inre marknaden och den enorma potential som en väl fungerande digital europeisk marknad har. Det är viktigt att svenska företag och organisationer gör sig hörda och bl.a. deltar i konsultationerna för att få direktivet i linje med sina förutsättningar samt undviker eventuella negativa konsekvenser.

Strikta regler om märkning av livsmedel

Den 16 juni i år antog Europaparlamentet ett lagförslag om märkning av livsmedel vilket skulle innebära obligatorisk information på livsmedel om bland annat näringsinnehåll och rekommenderat dagligt intag. Strikta regler gällande näringsmärkning och krav på ursprungsmärkning har mött kritik från vissa medlemsländer vilket antagligen kommer att resultera i att ministerrådet skickar tillbaka ärendet till Europaparlamentet för en andra läsning.

Lagförslaget får konsekvenser för både livsmedelsproducenter och konsumenter och är ett omdiskuterat förslag som också har fått mycket medial uppmärksamhet under lagstiftningsprocessen. Då det troligen kommer att gå till en s.k. andra läsning är turerna kring direktivet inte slut än och där kan fortfarande finnas möjlighet till påverkan av dess utkomst.

EU-patent på väg?

Efter flera år av diskussioner kring införandet av ett enhetligt EU-patent menar det belgiska ordförandeskapet att ett lagförslag snart är möjligt. Diskussionerna i EU har färgats av tvister kring hur många språk EU-patenten ska finnas på och olika domslut runt om i Europa. En ny text till lagförslag ska enligt det belgiska ordförandeskapet presenteras i december.

Ett gemensamt EU-patent kan innebära både möjligheter och hinder för företag inom t.ex. media, information och telekommunikation. En utveckling som är oerhört viktig att både bevaka och påverka! Som vanligt är det av stor vikt att komma in tidigt i processen för att få gehör för eventuella åsikter och förslag.

Öppen konsultation om biobränslen

EU:s policy om biobränslen har kritiserats för att göra mer skada än nytta. EU-kommissionären för energifrågor har därför meddelat att man ska inleda konsultationer om effekten på markanvändning av biobränslen. Beroende på konsultationen slutsatser ska EU-kommissionen se över existerande regelverk.

Biobränslen och dess användning har varit ett hett diskussionsämne under en längre tid. Kommissionens konsultationer och eventuella revideringar av befintliga regelverk kan få omfattande konsekvenser för svenska såväl som utländska energiföretag.

Medborgarinitiativet - ett försök till ökat demokratiskt inflytande


Medborgarinitiativet inrättades genom Lissabonfördraget för att öka demokratin och stärka EU-medborgarnas rättigheter. Begreppets innebörd är dock inte definierat i detalj, utan Lissabonfördraget fastslår enbart att 1 miljon EU-medborgare gemensamt kan initiera ett lagförslag till EU-kommissionen. Detaljerna har lämnats åt Europarlamentet och ministerrådet att bestämma.

Huruvida medborgarinitiativet kommer att leda till ökad demokrati eller ytterligare debatt är ännu oklart då det redan gått sju månader utan att något konkret resultat har nåtts. Som förslaget ser ut idag ska EU-kommissionen kontaktas när 100 000 signaturer samlats in för att kontrollera hur kampanjen finansieras och om lagförslagets avsikter stämmer med EU:s värderingar och kompetenser. Därefter kan insamlingen av de resterande 900 000 underskrifterna fortsätta under ett års tid. När väl underskrifterna är insamlade måste dessa representera ett visst antal medborgare från minst nio medlemsstater.

Att notera är också att EU-kommissionen endast är skyldiga att överväga medborgarnas lagförslag, alltså inte att vidta några åtgärder.

EU-medborgare och intresseorganisationer har redan uttryckt missnöje med förslaget och menar att proceduren är svårförståelig för medborgarna och alltför komplex för att vara genomförbar. Det är heller inte klarlagt hur medborgarna ska registreras och hur alla personuppgifter ska hanteras. Det återstår därför alltjämt att se om medborgarinitiativet kommer att vinna förtroende hos Europas medborgare.

Från krishantering till långsiktighet?

Efter år av intern navelskådning var förhoppningen att EU i år med ett nytt fördrag på plats, en ny kommission och ett nyvalt parlament skulle kunna genomföra långsiktiga strukturella åtgärder för tillväxt och konkurrenskraft till gagn för alla Europas medborgare.
Läs mer »

EU 2020

EU gör sig nu redo för att möta stora utmaningar som resultat av globaliseringens effekter, ett hårt tryck på resurser och den snabbt åldrande europeiska befolkningen. EU 2020, EU:s nya jobb- och tillväxtstrategi, fokuserar därför på forskning och innovation, sysselsättning och hållbar utveckling.
Läs mer »

Nytt direktiv om rätten till hälso- och sjukvård inom EU

Enligt praxis fastställd av EU-domstolen har EU-medborgare rätt att söka vård i ett annat medlemsland och är berättigade till kostnadsersättning för detta om patienten har rätt till samma vård i sitt hemland. Europeiska patienter har dock drabbats hårt av avsaknaden av klara regler och har alltför ofta fått ta strid mot sina försäkringsbolag för att få ut sin ersättning.
Läs mer »

Montirapporten, en nystart för EU:s inre marknad

I maj i år presenterade Mario Monti sin rapport om hur EU:s inre marknad bör nylanseras och stärkas. Monti är tidigare EU-kommissionär för den inre marknaden och konkurrensfrågor och idag ordförande för Bocconi- universitetet i Milano. Mycket har hänt sedan den gemensamma marknaden introducerades 1992, vilket skapar ett behov att bredda marknaden och inkludera nya områden. En digital inre marknad tillsammans med en övergång till en koldioxidsnål och energieffektiv ekonomi i EU framhålls som nya viktiga prioriteringar för inre marknadsreglering.
Läs mer »

Nytt EU-ordförandeskap

Spanien lämnade över EU-ordförandeskapsklubban till Belgien den 1 juli. När Lissabonfördraget trädde i kraft följde flera institutionella förändringar i EU med resultatet att ordförandeskapet fick mindre makt. Ordförandelandet är fortfarande ansvarigt för att bestämma EU:s agenda och driva det lagstiftande och politiska beslutsfattandet framåt under sex månader.
Läs mer »